slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่น่าสนใจ

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 
 
 
 

นายนิพิธพนธ์  เตียประพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลสีดา

Tel. 081-790-5339 

 

 

 

 

 

 

( - ว่าง - )

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีดา

 

 

 

 นายมีชัย  หาญชนะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสีดา

Tel. 093-442-6546

 

 

 

นางสาวธัญญารัตน์  เตียประพงษ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสีดา

 Tel. 089-896-9295

 

 

 

นายบุญรอด  เจินกระโทก

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีดา

Tel.  095-214-2028

 

 

 

 

- ว่าง -

ปลัดเทศบาลตำบลสีดา