slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

8108141
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
184
609
5359
8086356
55028
2282
8108141
Your IP: 44.211.26.178
Server Time: 2024-06-22 10:32:45

วิสัยทัศน์และนโยบาย

คำแถลงนโยบาย 

 

     ของ นายนิพิธพนธ์  เตียประพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสีดา  

 

"สีดาเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคดี  เศรษฐกิจมั่นคง  ประชาชนมีสุขแบบยั่งยืน”

 


 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

                1.1 ดูแลไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ตรอก ซอย ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชน

                1.2 ดูแล ปรับปรุง  รางระบายน้ำเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

                1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้ได้มาตรฐานและมีสภาพใช้งานได้

                1.4 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพและสามารถให้บริการได้

อย่างทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล 

 

2.  ด้านการศึกษา

                 2.1  ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีดา

                 2.2  สนับสนุนงบประมาณ  ด้านอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ

                 2.3  สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลสีดา  สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีดา โรงเรียน

บ้านโนนสัง  โรงเรียนบ้านสีดา

                 2.4  เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลสีดา

                 2.5  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ครอบคลุมพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การ

กีฬาให้กับทุกชุมชนเพื่อต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

3.  ด้านสาธารณสุข

                3.1  จัดให้มีถังขยะที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                3.2  จัดระบบขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

                3.3  รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆในเขตเทศบาล 

                3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

 

4.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

                4.1  ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา วันสำคัญ

ของชาติ  ประเพณีของชาวพุทธ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้

มีความเข้มแข็ง

                4.2  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างพนักงานจ้าง เล็งเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และเคารพซึ่งสถาบันพระมหา

กษัตริย์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน

                4.3  ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

5.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

                        5.1  รณรงค์และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและ

ประชาชนในการรักษาความเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการ

จัดหางบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดพื้นที่เสี่ยงภัยให้มากขึ้น

                5.2  จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  หรือไม่สามารถช่วย

เหลือตนเองได้ในการดำรงชีวิต และมีการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรก

เกิด  ให้ได้รับสวัสดิการตามสิทธิและตามระเบียบของทางราชการอย่างทั่วถึง

                5.3  จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อจะได้มีความรู้

ความสามารถมาใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้ในการดูแลตัวเองและครอบครัว

                5.4  ส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน

 

 

6.  ด้านการบริหาร

 

             6.1  ส่งเสริมสนับสนุนปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผล

ประโยชน์

             6.2  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

             6.3  นำการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของ

บุคลากรทุกระดับ มีการจัดระบบการบริหาร การลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน เพิ่มขีดความ

สามารถในการปฎิบัติราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพประหยัด ถูกต้อง

และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ

             6.4  การบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐจังหวัดและปฎิบัติ

ตามแนว ทางนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนให้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

             6.5  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มา

ใช้ในการ ปฎิบัติราชการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ

มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

             6.6  ระบบการให้บริการประชาชนโดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างรวมถึงผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน

ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถบริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง

เป็นเทศบาลยิ้ม

             6.7  พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

การจัดซื้อ จัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่างๆของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารนั้นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

             6.8  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนา

ระบบงานการให้บริการ  นำองค์กรไปสู่จุดหมาย

 

                       นำมาปฎิบัติตามภารกิจของเทศบาล  ภายใต้ความร่วมมือ

ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งจากฝ่ายสภาเทศบาลตำบลสีดา 

ฝ่ายบริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  รวมถึง

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมโดยตรง  ที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานของ

เทศบาล ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระผมและคณะฯมีความตั้งใจที่

จะพัฒนาเทศบาลตำบลสีดา ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดผล

ในทางปฎิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป