6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสีดา

 

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสีดา

 

 

 

 

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

 

 

 

 1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                  

(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง                  

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                   

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                  

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล            

 

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552

ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่      

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                  

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                  

(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                  

(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                  

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น                  

(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  

(9) เทศพาณิชย์    

     

 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

มาตรา 16ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้           

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                  

(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ                  

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                  

(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ                   

(5) การสาธารณูปการ                  

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                  

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                  

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                  

(9) การจัดการศึกษา                  

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                  

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                  

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  

(14) การส่งเสริมกีฬา                  

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                

 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                  

(17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                  

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                  

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน                  

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                  

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ         

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               

(25) การผังเมือง                

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                  

(28) การควบคุมอาคาร                  

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

  

         การปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฎิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้

ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์ 

 

 

 

**********************************************************