6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ITA ทต.สีดา

มุมเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่น่าสนใจ

พันธกิจเทศบาล

พันธกิจเทศบาล

 

 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลสีดา

 

     1. การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

 

     2. จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์

 

     3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

     4. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

 

     5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และจัดให้มีการบริหารงานของเทศบาลตำบล

สีดาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล