slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

8137660
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
6
1134
1140
8122070
22452
62095
8137660
Your IP: 44.192.44.30
Server Time: 2024-07-15 00:08:55

สำนักปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล

 

 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้

เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำ

ทะเบียนสมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด  งานอินเตอร์เน็ตตำบล

งานการเจ้าหน้าที่งานการประชุม งานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์งานจัดทำ

แผนพัฒนาตำบลงานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณ ประจำปีงานขออนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษา งานจัดการศึกษา งาน

ทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมกิจการศาสนา

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนา

ชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและ

เยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัด

การปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ

ราชการของเทศบาลตำบลสีดา  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

  

 งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

          งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีดา คณะกรรมการบริหารฯ

งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภาเทศบาล

งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความสะอาดสำนักงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

          งานวิชาการ งานนโยบายของเทศบาลตำบลสีดา งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 5 ปี  งานการข้อบังคับด้านงบประมาณ  งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์

และ งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

          งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็ก

และสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและ

สตรี

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และรับผิดชอบ

 

          งานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานรักษาความสะอาดเก็บ รวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

 

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

          งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล งานศาลปกครอง

งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

-ว่าง-

ปลัดเทศบาลตำบลสีดา

 
 

 

 

(ว่าง)

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

 

 
 

 
 

สิบตรีประกาศิต  แปลนพิมาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

   


 

 
นางสาวดาวเรือง  มารัตนะ
พัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางรุ่งนภา ศิลป์ประกอบ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นางปรีญาวัลย์ คำแหง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
- ว่าง -
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.
นางสาวนัยนา  มาสีดา
เจ้าพนักงานทะเบียน ชง.
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน