6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

8022543
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
552
1162
1714
8010338
19333
31877
8022543
Your IP: 44.201.97.224
Server Time: 2024-04-15 09:25:23

แผนผังเว็บไซต์

เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
หัวหน้าส่วนราชการ
บริการประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
สรุปรายงานทางการเงิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เว็บบอร์ด
ติดต่อเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ภายในทต.
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ด้านการป้องกันและบรรเทาฯ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสาธารณสุข
ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของ ทต.สีดา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลระบบ
Roundcube Webmail :: Welcome to Roundcube Webmail
NO GIFT POLICY
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565
รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน 2564
มอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไวรัสโคโรนา
มอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไวรัสโคโรนา
10 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีดาได้จัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำความสะอาดร่องระบายข้างวัดอัมพวโนทยาราม
จ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต แบบ Over Lay ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าบ้านสีดา - หน้าวัดพระปรางค์สีดา หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านครูหมู-บ้านนางแว่น บ้านตลาดนาบุญ หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักหน้าโรงเรียนสีดาวิทยา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศใต้ชุมชมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนคราชสีมา
โครงการรางระบายน้ำบ้านโนนซาด ต.สามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวในตำบล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
หนังสือสือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
กิจกรรมวันที่ 7 มิถุนายน 2564
กิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63
สายตรงผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
แสดงผลการสำรวจความพึงใจของประชาชน ประจำปี 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศประชุมกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประกาศประชุมกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562
ประกาศประชุมกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ทดสอบ 2
ทดสอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประเภทรถยนต์ราชการ
รณรงค์ห้ามทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก
รณรงค์ห้ามทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก
เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะฯด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์
กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ื๒๕๕๙
กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ื๒๕๕๙
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปบริเวณบ้านสีดาน้อย
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศการปรับปรุงราคาเช่ามาตรฐานกลางฯ
ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สีดาคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาล
โครงการเสริมถนน ค.ส.ล.(ข้างเสาทรู) บ้านโนนซาด หมู่ที่ 8
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด นางฟ้าจำแลง (สาวประเภทสอง)
วันปิยะมหาราช ประจำปี 2558
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสีดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอเชิญชวนประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รณรงค์นุ่งผ้าไทยในวันศุกร์
รณรงค์การลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
แห่ช้างบ่อไก่แก้วเมืองสีดา (ประเพณีสงกรานต์ )ประจำปี ๒๕๕๙
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙
วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
กิจกรรม อบรม สปสช.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการวัน อปพร.ประจำปี 2559
โครงการเสิมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจประเมิน
โครงการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2558
ขนมทองม้วนสุุจิตตรา
ภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อกก
การเสียภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี
แห่ช้างบ่อไก่แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลออกตรวจดููพื้นที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา ครั้งแรก
อบรมจิยธรรม คุณธรรม
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
การดำเนินการขุดกลบบ่อขยะเรียบร้อย
โครงการเยียมเยือนประชาชนของสภาเทศบาลตำบลสีดาบ้านหนองเรือหมู่ที่ ๒
วันปิยมหาราช ประจำปี๒๕๕๗
โครงการเยียมเยือนประชาชนของสภาเทศบาลตำบลสีดาบ้านสีดาหมู่ที่ ๑
โครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรเทศบาลตำบลสีดา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ข่าวกิจกรรม 5
การประชุมสภา
ข่าวกิจกรรม 3
เทศบาลร่วมกับอำเภอสีดาเคลื่อนที่
ข่าวกิจกรรม1
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการขุดลอกหนองตะเคียนบ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
การกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองตะเคียน
โครงการขุดลอกสระหนองตะเคียนบ้านโนนซาด
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 พร้อมติดตั้ง
สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกขยะ
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีดา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมระดับผิวจราจร คสล.ฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมระดับผิวจราจร คสล.
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมระดับผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายเสริม ไพเราะ หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และ ขยายผิวจราจร คสล. ถนนปรางค์สีดา 2 (จากแยกบ้านางไปล่ถึงที่สาธารณะข้างถนนโบราณสองฝั่งทาง)บ้านสีดา หมู่ 1 ตำบสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสีดา จำนวน ๕ โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และโครงการก่อสร้างถนนดิน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์O
ประกาศผลการพิจารณา ผู้ชนะสอบราคาซื้อวัดสุการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีดา
จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประชาสัมพัน์ประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองการประปา
ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านภาษี
แผนภูมิการปฎิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานกองการประปา
ประกาศเทศบาลตำบลสีดา
1.1 จดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่)
1.2 จดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลงราชการ)
1.3 จดทะเบียนพานิชย์ (การจดทะเบียนเลิกประกอบพานิชย์กิจ)
1.4 จดทะเบียนพานิชย์(คัดสำเนารับรองสำเนา)
ขั้นตอนการให้บริการ
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ 15 ม.ค.58
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสีดาคัพ
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาสีดาคัพต้านยาเสพติดครั้งที่๑๔
ขอเชิญเข้าประกวดนางนพมาศและเทียวงานประเพณีวันลอยกระทง
โครงการออกประชาคมเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการเยียมเยือนประชาชนของสภาเทศบาลตำบลสีดา
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสีดา
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
เทศบาลร่วมกับอำเภอสีดาเคลื่อนที่
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
แก้ไขผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในลำดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายทรัพย์สินเทศบาลตำบลสีดา ประจำปี 2556
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาศ ผลการพิจารณาผู้ชนะสอบราคาอุปกรณ์กีฬา พร้อมทาการติดตั้ง
ประกาศผลการพิจารณา ผู้ชนะสอบราคาซื้อวัดสุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีดา
เทศบาลตำบลสีดา
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
การรับรองบัญชีและขอใช้บัญชี
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกฯ
สถานที่พักและหมายเลขติดต่อ
แผนผังนั่งสอบคัดเลือกฯ
ประกาศห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
แผนที่สถานที่สอบฯ
การแต่งกายในวันสอบคัดเลือก
กรณีทำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบฯหาย
ประกาศหัวข้อและเนื้อหาที่จะสอบ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
รายงานการประชุม สมัยที่ 4 วันที่ 25 ธ.ค.57
รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย.57
รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 วันที่ 5 ก.ย.57
รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ย.57
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2557
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดาประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดาประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศอำเภอสีดา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสีดา ครั้งแรก
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
การขุดกลบบ่อขยะ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗