slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

8108115
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
158
609
5333
8086356
55002
2282
8108115
Your IP: 44.211.26.178
Server Time: 2024-06-22 09:33:53

กองคลัง

 กองคลัง

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ

ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับ

การจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงิน ต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ

รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล

และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้

 

2.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

       2.1.1  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               (1) งานสารบรรณของกอง

               (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก

                    ในด้านต่าง ๆ

               (3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

               (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

               (5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

               (6) จัดทำคำสั่งและประกาศ

               (7) รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

               (8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็น

                    พิเศษ

               (9) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

             (10) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

             (11) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

             (12) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

             (13) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

             (14) งานการขอรับบำเหน็จบำนาญพนักงานและลูกจ้าง

             (15) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


2.2  ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลประโยชน์

       2.2.1  งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               (1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

               (2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้

                    ชำระภาษี (ผ.ท.5)

               (3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียม

                    และรายได้อื่นๆ

               (4) งานพิจารณาประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้า

                     หน้าที่

               (5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

               (6) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

               (7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายใน ทะเบียนเงิน

                     ผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษี แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

               (8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจาณาอุทธรณ์ภาษี

               (9) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

             (10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

             (11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

             (12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  

2.3  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินแล

บัญชี งานการคลังและงบประมาณ งานพัสดุและทรัพย์สิน

       2.3.1  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

             (2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

             (3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

             (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

             (5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

             (6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปีและรายงานอื่น ๆ

             (7) งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริง  ประจำปีงบประมาณ

             (8) งานจัดทำบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร

             (9) งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน

           (10) งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ

           (11) งานการรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติ การคลัง

           (12) งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาล

           (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         2.3.2 งานการคลังและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            (1) งานจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

            (2) งานตรวจสอบรับรองยอดเงินงบประมาณคงเหลือในแต่ละหมวด/ประเภท ของทุกหน่วยงาน

            (3) งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายของทุกหน่วยงาน

            (4) งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินสะสมหรือจ่ายขาดเงินสะสม

            (5) งานจัดทำบัญชีคุมงบประมาณ (การ์ด) ของแต่ละหมวด/ประเภทของ ทุกหน่วยงาน

            (6) งานจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณของหน่วยงาน

            (7) งานจัดทำและเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

            (8) งานจัดทำทะเบียนผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

            (9) งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ

          (10) งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินด้านรายจ่ายของทุกหน่วยงาน

          (11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

        2.3.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           (1) งานการจัดซื้อและจัดจ้าง

           (2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา

           (3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

           (4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

           (5) งานการจำหน่ายพัสดุ

           (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.4  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่

ของงานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน

       2.4.1 งานแผนที่ภาษี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          (1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

          (2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          (3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

          (4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

          (5) งานตรวสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

          (6) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน

          (7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

          (8) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

          (9) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องถิ่น ข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดิน

        (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       2.4.2 งานทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          (1) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)

          (2) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

          (3) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้เสียภาษี (ผ.ท.4 และ 5)

          (4) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

          (5) งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

          (6) งานจัดทำรายงานประจำเดือน

          (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   

**********************************************************

 

 

                                          เจ้าหน้าที่กองคลัง

 

 

          
 

สิบตรีประกาศิต  แปลนพิมาย

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
 
                                    
นางสาวศศิมา พิรักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 
    นางสาวสิรินโสพิศ สุวรรณจันดี
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
                 นางสาวมานิดา  ทองนอก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน