6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

8022520
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
529
1162
1691
8010338
19310
31877
8022520
Your IP: 44.201.97.224
Server Time: 2024-04-15 08:56:44

 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาในช่วงสามปี

 1. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

    1.1 จัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

    1.2 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในชุมชน

    1.3 ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวให้มีความอบอุ่นและปลอด ยาเสพติด


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
    2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ สะพาน

    2.2 พัฒนาระบบจราจรและอุปกรณ์การจัดการจราจร

    2.3 พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ

    2.4 จัดให้มีระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะภายในชุมชน


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเศรษฐกิจดี
    3.1 ประชากรในวัยทำงาน (18-60ปี) มีงานทำ

    3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนภายในครัวเรือนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

    3.3 การสร้างตลาดสด;ตลาดนัดการเกษตรฯลฯ

    3.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    3.5 ส่งเสริมและสนับมนุนกลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มพลังต่างๆ

    3.6 จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาดราคาถูกเพื่อบริการประชาชน

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและสิ่งแงดล้อม
    4.1 จัดให้มีถังรองรับขยะ และสถานที่กำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล

    4.2 การกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขลักษณะ

    4.3 การควบคุมกิจการค้าอันเป็นที่น่ารังเกียจ

    4.4 การสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน,ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    4.5 การลดมลภาวะทางอากาศ


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
    5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

    5.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล

    5.3 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

    5.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

    5.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

    5.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย