slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ITA ทต.สีดา

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

6624855
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
270
3285
9740
6604717
270
50648
6624855
Your IP: 44.192.79.149
Server Time: 2023-06-01 05:04:42

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


 มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

     หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในเขตเทศบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลง พาหะนำโรค การป้องกันการติดยาเสพติดและ

สารเสพติด การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแกสุขภาพ การป้องกัน และควบคุม

แก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล และงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาล

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

     
 
พ.จ.อ.อุดมพร ปะติเต
ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 

 

 

 

 นางไพรินทร์  วิเศษสมบูรณ์ 

 

  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน