6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลสีดา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสัดส่วนเวทีประชาคมระดับตำบลท้องถิ่นไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ.วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นาย นิพิธพนธ์ เตียประพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีดา