6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

กองการประปา

 

 

กองการประปา

 

 

 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  รายจ่าย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุง ในข้อบกพร่องต่างๆของการประปา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการบริหารภายใน  ดังนี้

 

                    6.1  ฝ่ายผลิต  มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต และการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปาและการซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา

                          6.1.1  งานจำหน่ายน้ำประปา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                   1. อยู่เวรประจำโรงสูบน้ำประปา โดยการผลัดเปลี่ยนกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 08.00 น. ของวันถัดไป เป็นประจำทุกวัน

                                   2. อยู่เวรควบคุมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำเป็นประจำ  ให้ใช้สูบน้ำได้พร้อมมีแรงดันได้มาตรฐานตลอด  24  ชม.

                                   3. ซ่อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน การปฏิบัติงาน    

                                   4. ดูแลรับผิดชอบ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ เครื่องมือ ซึ่งเป็นของฝ่ายผลิต

                                   5. ดูแลรับผิดชอบ ล้างถังน้ำใส ระบายตะกอน ให้น้ำในถังใสสะอาดตลอดเวลา

                                   6. ดูแลรับผิดชอบ รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ระบบผลิตทุกวัน

                                   7. ดูแลรับผิดชอบ ทำรายงาน หรือบันทึก การผลิตน้ำประปาการใช้ไฟฟ้าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน

                                   8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                          6.1.2  งานมาตรวัดน้ำ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                   1.งานรายงานมาตรวัดน้ำชำรุด

                                   2. งานตรวจและทดลองความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ

                                   3. งานถอดมาตรวัดน้ำและงดจ่ายน้ำ

                                   4. งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ

                                   5. งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                          6.1.3  งานติดตั้งและซ่อมบำรุง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                   1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ

                                   2. ดูแลรับผิดชอบ การเตรียมน้ำสำรอง เพื่อให้บริการประชาชน เพื่อใช้ในการดับเพลิง ความปลอดภัยของน้ำประปา และแรงดันของน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

                                   3. สำรวจประมาณการ การขอใช้น้ำประปา  การปรับปรุง การขยายท่อเมนส่งน้ำประปา  การเปลี่ยนท่อเมน

                                   4.ซ่อมท่อเมนส่งน้ำประปาแตก ดูแลรักษา หลังจากออกเวรประปา โรงสูบน้ำประปาเป็นประจำทุกวัน

                                   5. ควบคุมดูแล ลงรับและเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปา เมื่อเกิดการชำรุด

                                   6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                   6.2  ฝ่ายการเงินและบัญชี  การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย  การบัญชีพัสดุการวางแผนปรับปรุง ในข้อบกพร่องต่างๆของการประปา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการบริหารภายใน 

                          6.2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                   1. ควบคุมรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ของฝ่ายการประปาให้ถูกต้องตามระเบียบ

                                   2. จัดทำงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

                                   3. ควบคุมตรวจสอบ ลงนามรับรองความถูกต้องของฎีกาทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ

                                   4. ควบคุมตรวจสอบ และรับเงินค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมต่างๆ นำเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกวันให้ถูกต้องตามระเบียบ

                                   5. จัดทำรายงานทุกประเภทที่เป็นหลักฐานของการเงิน และบัญชีทุกวัน และก่อนสิ้นเดือน ของทุกเดือน

                                   6. ทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทเช็คสั่งจ่าย

                                   7. ติดต่อประสานงาน วางฎีกาเงินอุดหนุนต่างๆของทางราชการ

                                   8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                          6.2.2  งานเร่งรัดรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                   1. ควบคุมรับผิดชอบ การจัดเก็บค่าน้ำประปา

                                   2. ติดตามประเมินผลการจัดเก็บค่าน้ำประปา

                                   3.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                          6.2.3  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                   1. งานสารบรรณ

                                   2.  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

                                   3.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                   4.  งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                                   5.  งานการปฏิบัติตามแผนการติดตาม และการรายงาน

                                   6.  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

****************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กองการประปา

 

 

 
 
 
 
-ว่าง-
กองการประปา
 
     
 
 
-ว่าง-
 นายช่างเครื่องกล  
 
พ.จ.อ. สมพงษ์  ชัยปัญหา
เจ้าพนักงานประปา  ชำนาญงาน