slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

248979
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
139
53
411
247852
1895
3049
248979
Your IP: 3.235.179.79
Server Time: 2021-06-18 03:26:27

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

ประกาศเทศบาลตำบลสีดา

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

…………………………………..

                   ด้วย เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน  จำนวน  ๗๒  รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  

                   โดยมีกำหนดเงื่อนไขในการประมูลดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้สนใจขอดูพัสดุดังกล่าวได้ที่  กองคลัง  เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา   ในวันที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐  น.

                   ๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป

                   ๓. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลราคาต้องลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๐.๐๐ น.          ในวันประมูล  ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล  และต้องนำหลักฐานและสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันขายทอดตลาด  ดังนี้

                       ๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้  ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน

                       ๓.๒  ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอำนาจ 

                       ๓.๓  กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีใบมอบอำนาจปิดอาการแสตมป์  และ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงนามรับรอง

                   ๔.  คณะกรรมการหรือผู้ขายทอดตลาด  โดยตนเองหรือจะใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดพัสดุที่ตนเป็นผู้จัดการขายไม่ได้

                   ๕.  ผู้ประมูลราคาได้  ต้องชำระเงินทันที หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของราคาที่ประมูลได้ และทำสัญญาซื้อขายภายในเวลาไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันที่ประมูลได้

                   ๖.  ถ้าผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงิน  หรือวางเงินมัดจำดังกล่าวแล้ว หากมีการขายทอดตลาดซ้ำอีก  ถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม  ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดในส่วนที่ขาด

                   ๗.  เงินมัดจำที่ผู้ชนะการประมูลได้วางไว้นั้น  หากผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินที่เหลือมาชำระให้เสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อสัญญาดังกล่าวข้างต้น  ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจำคืน

                   ๘.  ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ ภายใน 3 วัน  นับถัดจากวันทำสัญญา

                   ๙.  กรณีที่ผู้ประมูลได้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๘  ต้องชำระค่าปรับในอัตราวันละ  ๑๐๐.-บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดจนถึงวันที่ผู้ชนะการประมูลขนย้ายพัสดุแล้วเสร็จ

                   ๑๐.  ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาที่ประมูลได้ต่ำเกินสมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธิที่ยกเลิกการประมูลนั้นได้  โดยผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

                   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ได้ที่  งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลสีดา   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๙๓๐๖  ในวัน เวลาราชการ หรือwww.koratdla.go.th  หรือ  www.nmt.th/korat/Sida

                             ประกาศ    ณ    วันที่      ๒๗      เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ.   ๒๕๕๖

 นายฐิติวัชร์  พรนิธิพันธ์ 

                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลสีดา

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

 

ประกาศเทศบาลตำบลสีดา

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

…………………………………..

                   ด้วย เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน  จำนวน  ๗๒  รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  

                   โดยมีกำหนดเงื่อนไขในการประมูลดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้สนใจขอดูพัสดุดังกล่าวได้ที่  กองคลัง  เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา   ในวันที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐  น.

                   ๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป

                   ๓. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลราคาต้องลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๐.๐๐ น.          ในวันประมูล  ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล  และต้องนำหลักฐานและสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันขายทอดตลาด  ดังนี้

                       ๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้  ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน

                       ๓.๒  ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอำนาจ 

                       ๓.๓  กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีใบมอบอำนาจปิดอาการแสตมป์  และ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงนามรับรอง

                   ๔.  คณะกรรมการหรือผู้ขายทอดตลาด  โดยตนเองหรือจะใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดพัสดุที่ตนเป็นผู้จัดการขายไม่ได้

                   ๕.  ผู้ประมูลราคาได้  ต้องชำระเงินทันที หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของราคาที่ประมูลได้ และทำสัญญาซื้อขายภายในเวลาไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันที่ประมูลได้               

                   ๖.  ถ้าผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงิน  หรือวางเงินมัดจำดังกล่าวแล้ว หากมีการขายทอดตลาดซ้ำอีก  ถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม  ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดในส่วนที่ขาด

                   ๗.  เงินมัดจำที่ผู้ชนะการประมูลได้วางไว้นั้น  หากผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินที่เหลือมาชำระให้เสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อสัญญาดังกล่าวข้างต้น  ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจำคืน

                   ๘.  ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ ภายใน 3 วัน  นับถัดจากวันทำสัญญา

                   ๙.  กรณีที่ผู้ประมูลได้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๘  ต้องชำระค่าปรับในอัตราวันละ  ๑๐๐.-บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดจนถึงวันที่ผู้ชนะการประมูลขนย้ายพัสดุแล้วเสร็จ

                   ๑๐.  ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาที่ประมูลได้ต่ำเกินสมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธิที่ยกเลิกการประมูลนั้นได้  โดยผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

                   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ได้ที่  งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลสีดา   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๙๓๐๖  ในวัน เวลาราชการ หรือwww.koratdla.go.th  หรือ  www.nmt.th/korat/Sida

                             ประกาศ    ณ    วันที่      ๒๗      เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ.   ๒๕๕๖

นายฐิติวัชร์  พรนิธิพันธ์ 

                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลสีดา 

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

                 ประกาศเทศบาลตำบลสีดา

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

ด้วยเทศบาลตำบลสีดา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จำนวน 72 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ