slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สมาชิกสภาเทศบาล

 
 
 

นายปัญญพัฒน์  ศรีวิชา
ประธานสภา

 
     

 

นายสม  แทงตลาด
รองประธานสภา

 

 

นางสุพัตรา  จิตทยานันท์
เลขานุการ

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 

 นางพัชรี  แก้วพิมาย

          นายปัญญพัฒน์  ศรีวิชา

นางสมัย  อดทน

 

 นายทศพร  บุญวีรบุตร

        นางสุพัตรา  จิตทยานันท์

นายประชารัฐ   มาวงศ์นอก

 

 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

 นายไพโรจน์  การบรรจง

         นายสม   แทงตลาด

นายพวงแก้ว  ดีใต้

 

นายสอ  สีดำ

          นายเสถียร   แลดไธสง

นางพิศมัย  ขันนอก