slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กองวิชาการและแผน

 
 
   

             นางสุภัสสรา  คัมภิรา    

       ปลัดเทศบาล   รักษาราชการ             ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

 
     
 
นางสาวพรทิพย์  สีครซ้าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.
 
         นางจันทร์แจ่ม  พึ่งโคกสูง                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพันธ์ทิพย์  แทงตลาด
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชง.