slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

245253
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
69
66
421
244108
1218
5791
245253
Your IP: 3.236.118.225
Server Time: 2021-05-13 18:35:15

ภารกิจเทศบาล

ภารกิจของเทศบาลตำบลสีดา

 

 

 

     ด้านการเมืองการบริหาร  เทศบาลตำบลสีดา มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 50,51 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ดังนี้


      (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน


      (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ


      (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม


      (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ


      (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดังเพลิง


      (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม


      (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ


      (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


      (9) ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา


     (10) ให้มีโรงฆ่าสัตว์


     (11) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม


     (12) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน


     (13) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร


     (14) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้


     (15) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น


     (16) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ


     (17) เทศพาณิชย์


     (18) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล