slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

245244
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
60
66
412
244108
1209
5791
245244
Your IP: 3.236.118.225
Server Time: 2021-05-13 18:15:12

วิสัยทัศน์และนโยบาย

แถลงนโยบาย 

     ของ นางสุภัสสรา  คัมภิรา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสีดา 

“สีดาก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา เพิ่มรายได้ประชา
  เน้นคุณค่าสังคม  ระดมพัฒนาสิ่งแวดล้อม"
 

  • สีดาก้าวไกล : พัฒนาเทศบาลตำบลสีดาให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคุณภาพได้มาตราฐานและให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  • ใส่ใจการศึกษา : ยกระดับมาตรฐานการศึกษา และสถานศึกษาในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียง
  • เพิ่มรายได้เพื่อประชา : เพิ่มรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีดา โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน
  • เน้นคุณค่าสังคม : พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีดาโดยพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน
  • ระดมพัฒนาสิ่งแวดล้อม : พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อันเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างพอเพียง โดยจำดำเนินการดังนี้
1.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ใส สะอาด ถูกหลักอนามัย
1.2 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเน้นการพัฒนาถนน รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
1.3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง การขยายระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของประชาชน

     เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับตลอดจนทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะดำเนินการ ดังนี้

 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์แห่งเรียนรู้
 สนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

 ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

 ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น

 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ฏที่ถูกทอดทิ้ง และผู้ด้อยโอกาส ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

 สนับสนุนที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ที่สมควรได้รับการดูแล

 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี และชมรมผู้สูงอายุ

 นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างรายได้สู่ครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีดา โดยจำดำเนินการดังนี้

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับครอบครัว

 ส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การตั้งศูนย์โอท็อป (OTOP) ของเทศบาลตำบลสีดา

 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีดาได้รอดพ้นวิกฤต สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างลวดเร็ว

 ส่งเสริมการทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผักไร้สารพิษ รณรงค์ให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี

 นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

     เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาวะและระบบสุขาภิบาลที่ดี เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีดา โดยจำดำเนินการ ดังนี้

 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐาน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรค

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดสดเทศบาล

 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกชุมชน เข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

 เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

 ส่งเสริมและสนับสนุนรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอและทันท่วงทิกับการให้บริการ

 พัฒนาฟื้นฟู พื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนสุขภาพ และการปลูฏต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียงของชุมชน

 นโยบายด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อพัฒนาระบบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะดำเนินการดังนี้

 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครชุมชน ประจำหมู่บ้าน

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร. เทศบาลตำบลสีดา

 รณรงค์ และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นโยบายด้านการพัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

     เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลสีดา เพื่อประสานประโยชน์ให้เกิดความเสมอภาคและมีความสมดุล ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยรวม โดยมีการดำเนินการดังนี้
 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมค้นหาสาเหตุ ปัญหาความต้องการ รวมทั้ง วางแผน ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ประเมินผลเน้นการบริหาร จัดการที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 ส่งเสริมการดำเนินงานเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศบาล
 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำประชาพิจารณ์ ในการบริหารกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
 รณรงค์กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสีดา เพื่อรองรับการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด