slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

245277
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
93
66
445
244108
1242
5791
245277
Your IP: 3.236.118.225
Server Time: 2021-05-13 19:09:50

 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาในช่วงสามปี

 1. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

    1.1 จัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

    1.2 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในชุมชน

    1.3 ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวให้มีความอบอุ่นและปลอด ยาเสพติด


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
    2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ สะพาน

    2.2 พัฒนาระบบจราจรและอุปกรณ์การจัดการจราจร

    2.3 พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ

    2.4 จัดให้มีระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะภายในชุมชน


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเศรษฐกิจดี
    3.1 ประชากรในวัยทำงาน (18-60ปี) มีงานทำ

    3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนภายในครัวเรือนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

    3.3 การสร้างตลาดสด;ตลาดนัดการเกษตรฯลฯ

    3.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    3.5 ส่งเสริมและสนับมนุนกลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มพลังต่างๆ

    3.6 จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาดราคาถูกเพื่อบริการประชาชน

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและสิ่งแงดล้อม
    4.1 จัดให้มีถังรองรับขยะ และสถานที่กำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล

    4.2 การกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขลักษณะ

    4.3 การควบคุมกิจการค้าอันเป็นที่น่ารังเกียจ

    4.4 การสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน,ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    4.5 การลดมลภาวะทางอากาศ


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
    5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

    5.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล

    5.3 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

    5.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

    5.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

    5.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย